แผนการสอน Course Syllabus

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2549

1.    คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์       สาขาวิชา                        -

2.    รหัสวิชา  999213                                  ชื่อวิชา  สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

       จำนวน    3   หน่วยกิต                                       Environment Technology and Life

3.    เนื้อหารายวิชา (course description)

        สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

4.    วัตถุประสงค์ของวิชา

        1)  เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิต รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

        2)  เพื่อให้นิสิตเกิดทักษะในการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

5.    หัวข้อวิชา (course outline)

บทที่ 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

              1.1    สิ่งแวดล้อม

1.2     นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม

1.3     มิติสิ่งแวดล้อม

              1.4    สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์

บทที่ 2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               2.1   การประยุกต์วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

               2.2   วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

               2.3   เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

               2.4   เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

               2.5   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

               2.6   เทคโนโลยีและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3.1      ความหมายและหลักการอนุรักษ์

3.2      วิธีการอนุรักษ์

3.3      การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3.4      การอนุรักษ์บรรยากาศ มหาสมุทรและระบบนิเวศบก

               3.5   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               3.6   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้การศึกษาและจริยธรรม

3.7   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้กฎหมาย

                 3.8   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยหลักการทางเศรษฐศาสตร์

บทที่ 4   สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต

               4.1    วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม

               4.2   สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต

               4.3   การมีส่วนร่วมของชุมชนกับความยั่งยืน

               4.4   การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทที่ 5   กรณีศึกษาในสถานการณ์ที่สำคัญ

               5.1   ปรากฏการณ์ที่สำคัญทางสิ่งแวดล้อมระดับโลก

5.2      การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว

5.3      การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม

5.4      การตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม

5.5      นโยบายของรัฐด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

6.    วิธีการสอน และ ระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

               การบรรยาย การอภิปราย การค้นคว้าเขียนรายงาน และการฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ

7.    อุปกรณ์สื่อการสอน

               ได้แก่ แผ่นใส/เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เอกสารประกอบคำบรรยาย คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ และอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์รายวิชา : http://sci.flas.kps.ku.ac.th/course/index.html

8.    การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

                สอบกลางภาค  40%              สอบปลายภาค  40%       งานอื่นๆ  20%

9.       การประเมินผลการเรียน  

   โดยการตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

                ได้ตลอดเวลาราชการ                                 โทรศัพท์   0-3428-1105-6  ต่อ 413

                                                                                    E-mail     optps@ku.ac.th

11.   เอกสารอ่านประกอบ

                 หนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547

 

 

12.   คณะผู้สอน

1.       เธญ.ดร.พุทธพร  ส่องศรี    สาขาวิชาชีวเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2.       เธญ. ชัยวัฒน์  วามวรรัตน์ สาขาวิชาชีวเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3.       เธญ. สราวุธ  คลอวุฒิมันตร์   สาขาวิชาชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

4.       ผศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์ สาขาวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

5.       เธญ. จิรนันท์  ธีระกุลพิศุทธิ์  สาขาวิชาสัตววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6.       เธญ.เธ”เธฃ. พัชนี วิชิตพันธุ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

       

กำหนดการสอน

ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-10.30. และ 13.00-14.30. ห้อง เธจเธฃ.2-202

 

วัน-เน€เธงเธฅเธฒ

เนื้อหา

อาจารย์ผู้สอน

จำนวนชั่วโมง

9 เธกเธด.เธข. 49

 

 

 

      09.00-10.30.

ปฐมนิเทศ

1.1 สิ่งแวดล้อม

เธญ.พุทธพร  ส่องศรี

1.5

      13.00-14.30.

1.3 มิติสิ่งแวดล้อม

1.4 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์

เธญ.พุทธพร  ส่องศรี

1.5

16 เธกเธด.เธข. 49

 

 

 

      09.00-10.30.

1.4 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (ต่อ)

เธญ.พุทธพร  ส่องศรี

1.5

      13.00-14.30.

3.6 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้การศึกษาและ จริยธรรม

เธญ.พุทธพร  ส่องศรี

1.5

23 เธกเธด.เธข. 49

 

 

 

      09.00-10.30.

3.7 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้กฎหมาย

เธญ.พุทธพร  ส่องศรี

1.5

      13.00-14.30.

3.7 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้กฎหมาย(ต่อ)

เธญ.พุทธพร  ส่องศรี

1.5

30 เธกเธด.เธข. 49

 

 

 

      09.00-10.30.

1.2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม

เธญ.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์

1.5

      13.00-14.30.

1.2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

เธญ.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์

1.5

7.. 49

 

 

 

      09.00-10.30.

3.1 ความหมายและหลักการอนุรักษ์

3.2 วิธีการอนุรักษ์

เธญ.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ)

 

 

 

วัน-เน€เธงเธฅเธฒ

เนื้อหา

อาจารย์ผู้สอน

จำนวนชั่วโมง

      13.00-14.30.

3.8 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยหลักการทางเศรษฐศาสตร์

5.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว

5.3 การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม

5.4 การตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม

5.5 นโยบายของรัฐด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เธญ.พุทธพร  ส่องศรี

 

1.5

14.. 49

 

 

 

      09.00-10.30.

3.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3.4 การอนุรักษ์บรรยากาศ มหาสมุทรและระบบนิเวศบก

เธญ.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์

1.5

      13.00-14.30.

4.1 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม

4.2 สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต

เธญ.พุทธพร  ส่องศรี

 

1.5

21.. 49

 

 

 

      09.00-10.30.

3.5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

1.5

      13.00-14.30.

3.5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

ผศ.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

1.5

28 ก.. 49

งดเรียน (วันพระราชทานปริญญาบัตร)

 

 

4.. 49

งดเรียน (วันสอบกลางภาค)

 

 

11.. 49

 

 

 

      09.00-10.30.

กรณีศึกษา I: ความหลากหลายทางชีวภาพ

เธญ.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์

1.5

      13.00-14.30.

2.1 การประยุกต์วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

เธญ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์

1.5

18.. 49

 

 

 

      09.00-10.30.

กรณีศึกษา II: ปรากฏการณ์เรือนกระจกและปรากฏการณ์เอลนิโน-ลานินา

เธญ.พุทธพร ส่องศรี

1.5

      13.00-14.30.

2.2 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

เธญ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ)

 

 

 

วัน-เน€เธงเธฅเธฒ

เนื้อหา

อาจารย์ผู้สอน

จำนวนชั่วโมง

25 .. 49

 

 

 

      09.00-10.30.

กรณีศึกษา III: หัวข้อกำหนดภายหลัง

เธญ.จิรนันท์ ธีระกุลพิศุทธิ์

1.5

      13.00-14.30.

2.3 เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

เธญ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์

1.5

1.. 49

 

 

 

      09.00-10.30.

กรณีศึกษา IV: หัวข้อกำหนดภายหลัง

เธญ.จิรนันท์ ธีระกุลพิศุทธิ์

1.5

      13.00-14.30.

2.4 เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

เธญ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์

1.5

8.. 49

 

 

 

      09.00-10.30.

2.6 เทคโนโลยีและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผศ.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

1.5

      13.00-14.30.

2.5 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เธญ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์

1.5

15.. 49

 

 

 

      09.00-10.30.

2.6 เทคโนโลยีและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผศ.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

1.5

      13.00-14.30.

กรณีศึกษา V: หัวข้อกำหนดภายหลัง

เธญ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์

1.5

22..49

 

 

 

      09.00-10.30.

กรณีศึกษา VI: หัวข้อกำหนดภายหลัง

เธญ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์

1.5

      13.00-14.30.

4.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับความยั่งยืน

4.4 การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เธญ.พุทธพร ส่องศรี

1.5

 

 

เธฃเธงเธก

42

 

 

สรุปตารางการสอน

เธญ.ดร.พุทธพร   สอนหัวข้อ 1.1, 1.3, 1.4, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,

      5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, กรณีศึกษา II รวม 15 ชั่วโมง

เธญ.สราวุธ     สอนหัวข้อ 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, กรณีศึกษา I รวม 7.5 ชั่วโมง

เธญ.ชัยวัฒน์   สอนหัวข้อ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 รวม 7.5 ชั่วโมง

ผศ.ดร.จงรักษ์  สอนหัวข้อ 2.6 และ 3.5 รวม 6 ชั่วโมง

เธญ.จิรนันท์    สอนหัวข้อ กรณีศึกษา III และ กรณีศึกษา IV รวม 3 ชั่วโมง

อ.ดร.พัชนี  สอนหัวข้อ กรณีศึกษา V และ กรณีศึกษา VI รวม 3 ชั่วโมง

 

ลงชื่อ………………………….. ผู้รายงาน

                                                                                                                             (นายพุทธพร  ส่องศรี)

                                                                                                                                    1 เธกเธด.เธข. 2549